Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2013/07/02

Zonnestroom BTW-plichtig?

Uitspraak Europees Hof van Justitie Kortgeleden heeft het Europees Hof van Justitie advies gegeven in een zaak die in Oostenrijk bij de rechter is. Een Oostenrijker met veel zonnepanelen (een installatie met een aanschafprijs van ruim 38.000 Euro) levert veel stroom terug aan het net. Voor het ontvangen van een vergoeding over deze teruglevering heeft hij een contract afgesloten met een energiebedrijf. Van de vergoeding wordt BTW ingehouden. BTW inhouden gebeurt alleen bij ondernemers. De Oostenrijker stelt op zijn beurt dat als hij BTW moet betalen over de stroom die hij levert aan een energiebedrijf, hij de BTW over de geleverde zonnepanelen terug wil hebben. Voor een ondernemer geldt: wie BTW moet betalen, kan BTW over ingekochte materialen aftrekken. Deze aftrek van BTW over de zonnepanelen wordt door de Oostenrijkse belastingdienst geweigerd met het argument dat stroom opwekken geen economische activiteit is en de Oostenrijker dus geen ondernemer is. De Oostenrijker is het hiermee niet eens, en legt dit besluit voor aan de Oostenrijkse rechter. Deze weet het niet zo goed, en vraagt advies aan het Europees Hof van Justitie over de uitleg van bepaalde relevante richtlijnen van de Europese Unie. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat stroom opwekken wel degelijk een economische activiteit is. Hieruit volgt dat de Oostenrijker dus inderdaad BTW moet betalen over de stroom die hij levert aan een energiebedrijf, maar ook dat hij ook BTW af mag trekken over de door hem gekochte zonnestroominstallatie. Voor zover bekend moet de Oostenrijkse rechter nog definitief uitspraak doen in deze zaak. Het standpunt van het Europees Hof van Justitie is een "advies". Gevolgen voor de Nederlandse situatie In de Oostenrijkse situatie is er sprake van een contract tussen de Oostenrijker en een energiebedrijf aan wie hij de elektriciteit verkoopt. Hier is dus sprake van een uit vrije wil afgesloten contract tussen partijen voor het leveren van een goed, namelijk elektriciteit. In de Nederlandse situatie hebben kleinopwekkers recht op saldering op grond van artikel 31c Elektriciteitswet, voor zover zij minder dan 5.000 kWh per jaar terugleveren. Dit sluit niet uit dat er ook sprake kan zijn van de levering van een goed, maar hier ligt geen contract onder. Het is dus in mijn ogen maar de vraag of er ook in Nederland BTW afgedragen moet worden. Dan nog zal een kleinopwekker zich zelf aan moeten melden bij de belastingdienst, een BTW-nummer aan moeten vragen etc. In de praktijk zal de te betalen BTW gaan over een klein bedrag. En als iemand dat al heel netjes doet, kan hij ook stellen dat hij (net als in het geval van de Oostenrijker) recht heeft op teruggave van de betaalde BTW over de aangeschafte installatie. Dit is een veel groter bedrag dan hij terug zal leveren in de loop van de jaren. Dus als iemand al alle moeite neemt, kan het voor hem ook nog wel eens financieel voordeliger zijn. En wat nu als u niets doet? Zal de belastingdienst al die honderdduizenden huishoudens die een klein beetje zonnestroom terugleveren allemaal aan gaan schrijven dat ze een BTW-nummer aan moeten vragen en elk kwartaal een BTW-aangifte in moeten dienen? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Want dan kunt u waarschijnlijk ook nog een beroep doen op de kleine-ondernemersregeling, waardoor u geen BTW hoeft te betalen, en in sommige gevallen zelfs vrijgesteld wordt van de administratieve verplichtingen. Maar zoals gezegd lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de belastingdienst iedereen aan gaat schrijven die zonnepanelen heeft om BTW-aangifte te doen. Dan gaat het om heel veel werk, wat maar heel weinig opbrengt. Er wordt nu al gespeculeerd op een wetswijziging waarin duidelijk wordt vastgelegd dat als u minder teruglevert dan u op andere momenten uit het net haalt, u niet BTW-plichtig bent. Maar dan kunt u dus ook geen BTW terugvragen op uw systeem. En daar was het deze Oostenrijker om begonnen: hij wilde de BTW op zijn aangeschafte systeem terug hebben, omdat hij wel verplicht was om BTW af te dragen over de geleverde stroom. Meer informatie Kopieer onderstaande link naar uw browser en lees verder, inclusief de tekst van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie http://www.energiebusiness.nl/2013/06/21/bezitters-zonnepanelen-btw-plichtig/?doing_wp_cron=1371997552.0990369319915771484375 Conclusie De uitspraak van het Europees Hof van Justitie is juridisch vast en zeker correct, maar tegelijkertijd één waarvan weinig mensen blij worden. Ook de Nederlandse overheid is niet blij met deze uitspraak. Voor eigenaren van kleine systemen (die het eigen verbruik op wekken en niet meer) lijkt het mij verstandig zich niet te druk te maken, en voorlopig niets te doen. Mocht het zo zijn dat deze uitspraak echt doorwerkt (onwaarschijnlijk) dan zal de Belastingdienst dit t.z.t. wel bekendmaken. En waarschijnlijker is dat er een uitzonderingsbepaling wordt opgenomen in de Wet op de Omzetbelasting 1968. Juuk Slager, Voorzitter Werkgroep Zonne-energie Fryslân

2011/07/26

Terugleveringsregeling verhoogd! (En ander goed nieuws)

De regels voor het terugleveren van elektriciteit aan het net zijn gewijzigd. Sinds 1 juli 2011 is uw elektriciteitsleverancier verplicht de terug geleverde elektriciteit met een maximum van 5.000 kWh af te trekken van uw verbruik, en over het verschil uw factuur te berekenen.
Voor 1 juli 2011 was dit een getal van 3.000 kWh. Sommige elektriciteitsleveranciers hielden al vrijwillig een getal van 5.000 aan, maar dit is nu wettelijk vastgelegd.

Meer nieuws:
Als u meer dan 5.000 kWh teruglevert aan het net, is nu vastgelegd dat de eerste 5.000 kWh afgetrokken wordt van uw verbruik. Voor het meerdere moet uw elektriciteitsleverancier u een redelijke vergoeding betalen. Vroeger was het zo dat als u meer dan 3.000 kWh terugleverde, er helemaal geen saldering plaats hoefde te vinden. Nu wordt de eerste 5.000 kWh wel gesaldeerd. Een redelijke vergoeding is het gedrag dat vergelijkbaar is met de brandstofkosten van het maken van 1 kWh, ongeveer 7 _ 8 cent.

Deze wetswijzigingen (artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998) zaten al heel lang in de planning, maar zijn nu eindelijk in werking getreden.

Houd bij uw volgende afrekening goed in de gaten of uw elektriciteitsleverancier de nieuwe regels correct heeft toegepast! Dit geldt vooral voor mensen die een grotere zonnepaneelinstallatie hebben.

2011/01/30

Het bestuur van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân kreeg bericht dat ook dit jaar de Solar Days 2011, met onder meer het Open Huizen Evenement, wordt georganiseerd. Doel is om meer bekendheid te geven aan zonne-energie, en meer mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met zonne-energie. Het bestuur van de WZF steunt het doel van de dag volledig, en wil u graag oproepen om ook mee te doen. Meer informatie vindt u in de uitnodiging hieronder. Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organisatie, of met de voorzitter van de WZF (info@zonne-energie-fryslan.nl).

Juuk Slager
Voorzitter Werkgroep Zonne-Energie Fryslân


Zonnige Uitnodiging
Het is weer zover!! Voor de vierde keer organiseert de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) het Open Huizen evenement in het kader van de Solar Days 2011.

Vier jaar geleden begonnen we met enkele huizen, in de twee jaar daarna groeiden we door naar veertig en vorig jaar konden we maar liefst honderd Open Huizen aanbieden. Doet u dit jaar ook weer mee om de zonne-vlek verder te verspreiden over Nederland?

De Zonsectie en Duurzame Buren nodigen u bij deze uit om uw huis, schuur, tuin, akker of landgoed open te stellen voor mensen die misschien ook een zonne-installatie willen neerzetten en graag willen weten hoe dat in de praktijk gaat en wat de ervaringen zijn. De Open Huizen vinden plaats in het weekend van 14 en 15 mei 2011. Mocht u zich willen opgeven dan kunt u dat doen via www.SolarDays. Kijk eventueel eerst op de Solar Days ODE pagina voor meer uitleg. Als u dit gedaan hebt nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u van verdere informatie te voorzien. U kunt ook altijd bij ons terecht met vragen.

De nationale campagne Solar Days sluit voor de vierde keer aan bij de European Solar Days campagne. Deze is uitgegroeid tot de meest succesvolle campagne in Europa om het gebruik van zonne-energie onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Er worden meer dan 8000 verschillende evenementen georganiseerd in 17 Europese landen.

De Solar Days lopen van 7 tot en met 15 mei 2011. In Nederland worden de Solar Days georganiseerd door verschillende belangenorganisaties, waaronder Holland Solar, de branchevereniging voor de zonne-energiesector, ODE, de belangenvereniging voor gebruikers van duurzame energie en producenten van zonnestroom, Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiesector. Solar Magazine, het vaktijdschrift over zonne-energie in Nederland, ondersteunt de campagne als media partner.

Hoe het werkt.
Om u als deelnemer aan de Open Huizen op te geven, moet u uw gegevens invullen op het formulier. Uw naam, adres en woonplaats gegevens zijn nodig om geïnteresseerden naar uw Open Huis te dirigeren en om te zijner tijd promotie materiaal naar u op te kunnen sturen. Mocht u om privacy redenen niet met naam en adres op de kaart willen komen, dan kunt u er voor kiezen om in plaats daarvan een telefoonnummer op te geven, zodat mensen een afspraak met u kunnen maken. Het moment van openstelling bepaalt u zelf. Dat kunnen er meerdere zijn, als ze maar vallen in het weekend van zaterdag 14 t/m zondag 15 mei 2011.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen als Open Huis. U kunt zich tot eind maart aanmelden. Dan sluit de inschrijving en gaan wij aan de slag om mee te helpen bezoekers voor uw Open Huis te werven.

Alvast dank hiervoor.

Nus Sielcken
Peer de Rijk
Markus Schmid
Martin Kleinman


Mail naar zon@duurzameenergie.org of naar info@duurzameburen.nl

2010/09/29

Vacatures bestuursleden WZF

Het bestuur van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân (nu bestaande uit 3 personen) zoekt nieuwe bestuursleden. We zijn een kleine informele organisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van eigenaren van kleine zonnepaneelinstallaties in de breedste zin van het woord.
We hebben geen kantoor(organisatie); de werkzaamheden worden verricht vanuit de eigen woning.
Het bestuur vergadert een keer per 6 - 8 weken bij één van de bestuursleden thuis.

We zoeken mensen die een gedeelte van de volgende taken op zich willen nemen:

- Onderhouden van contacten met netbeheerders, stroomleveranciers en relevante overheidsinstellingen
- Het signaleren en beïnvloeden van relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
- Schrijven en redigeren van teksten voor de website (www.zonne-energie-fryslan.nl)
- Voorbereiden en houden van informatiebijeenkomsten
- Bijdragen aan PR en communicatie van de werkgroep
- Beantwoorden van technische vragen op het gebied van zonnepaneelinstallaties
- Actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

Wij bieden:

- Boeiend vrijwilligerswerk in een kleine en zeer betrokken organisatie over een maatschappelijk zeer actueel onderwerp
- Mogelijkheden voor het opdoen van relevante werkervaring en contacten
- Vergoeding van feitelijk gemaakte onkosten
- Begeleiding van en ondersteuning door de collega-bestuursleden

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter, Juuk Slager, telefoon 058 - 255 33 31 of email: slager@planet.nl

2010/09/15

Email problemen opgelost

Eerder maakten we melding van problemen met de email in het geval deze geadresseerd was naar info@zonne-energie-fryslan.nl / webmaster@zonne-energie-fryslan.nl.

Inmiddels zijn deze problemen opgelost. Mocht u echter in de afgelopen 6 weken een mail aan ons hebben gestuurd waarop geen reactie is gekomen is dit wellicht aan bovenstaande te wijten. Daarom ons verzoek om ons dat nogmaals de bewuste email op te sturen.

2010/08/03

Vanavond weer een werkgroepbijeenkomst

Vanavond zal er weer een werkgroepbijeenkomst plaatsvinden. Zaken die aan bod komen zijn o.a. de nieuwe subsidieregeling, het beoordelen van een eerste nieuwe ontwerp van onze website en wat verder te doen als werkgroep.
Vermeldenswaardige zaken zullen hier worden gepubliceerd.

2010/08/01

Weer nieuwsberichten mogelijk.

Vanaf 1 mei konden wij als werkgroep geen nieuws meer publiceren door een verandering in de Google blogger omgeving. Inmiddels is die situatie gelukking veranderd en kunnen er weer items worden gepubliceerd.

2010/01/31

Subsidieinformatie-avond door Awizon op 3 februari

A.s. woensdag vindt er een subsidieinformatie-avond plaats in het WTC in Leeuwarden verzorgt door Awizon.

Zoals op de site van Awizon zelf is te vinden:

Informatieavond over subsidie zonnepanelen op woensdag 3 februari in het WTC te Leeuwarden

 • bent u geïnteresseerd in de werking van zonne-energie
 • wilt u weten hoe de subsidie regeling werkt


op deze en nog veel meer vragen geven wij u antwoord op:

 • Woensdag 3 februari in:
  WTC Leeuwarden
  Heliconweg 52
  8914 AT Leeuwarden
  klik hier voor een routebeschrijving

  Aanvang 19.45 uur en start presentatie 20.00 uur
  Iedereen is van harte welkom.
  We stellen het op prijs als u zich van tevoren hier aanmeld met vermelding van het aantal personen waarmee u komt.

2010/01/13

Vanavond en morgenavond, 13 en 14 januari informatieavonden van AWIZON

Let op!!!

Awizon, een gespecialiseerd installatiebedrijf voor zonnepanelen en zonneboilers, organiseert vanavond en morgenavond een informatieavond over de nieuwe subsidieregeling m.b.t. zonne-energie.

 • Woensdag 13 januari in: hotel van der Valk Balkenweg 1 9405 CC Assen
 • Donderdag 14 januari in: restaurant Kolkzicht
  de Kolk 23 9231 Cv Surhuisterveen
Aanvang 19.45 uur en start presentatie 20.00 uur

Bij interesse kun je vooraf inschrijven voor deelname aan deze avond. Zie hiervoor de betreffende pagina op de website van Awizon.

2009/03/03

Focus op Energie

Dinsdag 17 maart is er een NRC focus seminar "Focus op Energie" in de Beurs van Berlage.
Eén van de keynote-speakers is Hermann Scheer. Deze duitse politicus heeft aan de bakermat gestaan van de omarming van zonneenergie door de duitse politiek en was te zien in het VPRO programma Tegenlicht "Here comes the sun" (maandag 20 oktober 2008) te zien.
Voor degene die meer willen weten: