Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/09/08

aktie's nav stopzetten MEP subsidie

I.v.m. het stopzetten van de MEP subsidie, waren de afgelopen weken zeer hectisch voor de Werkgroep, achter de schermen is hard gewerkt. Informatie inwinnen, emails beantwoorden, druk e-mail verkeer met Den Haag, telefoneren, achterban op de hoogte houden enz. Een van de brieven die is verstuurd naar pers en politiek kunt u hier onder lezen. Als u belangstelling heeft voor het genoemde krantenartikel kunt u dit per email aanvragen bij:
info@zonne-energie-fryslan.nl
Ook het artikel dat vandaag in Het Friesch Dagblad is gepubliceerd kunt u bij ons opvragen,

*****************************
Geachte......

Op vrijdagmiddag 18 augustus 2006 heeft het ministerie van Economische Zaken een persbericht naar buiten gebracht, waarin stond dat minister Wijn met onmiddellijke ingang de MEP subsidie heeft stopgezet.

Het persbericht luidde:

De Europese doelstelling van negen procent duurzame elektriciteit in 2010 wordt gehaald. Vanaf vandaag komen nieuwe aanvragen niet meer in aanmerking voor de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Minister Wijn: "Het is aan een volgend kabinet om te beslissen verder te investeren in de vergroting van het aandeel duurzame elektriciteit." Het kabinet wil blijvend investeren in innovatie van duurzame elektriciteitsproductie. Hiervoor trekt het kabinet op voorstel van de Minister van Economische Zaken €150 miljoen extra uit. Zo kan ook in de toekomst het aandeel duurzame energie blijven groeien. Verder is voor 2006, en indien nodig ook voor 2007, extra subsidie uitgetrokken voor warmtekrachtinstallaties, waarmee meer energiebesparing wordt gerealiseerd. De subsidieregeling MEP is in 2003 in het leven geroepen om de duurzaamheid van de Nederlandse elektriciteitsproductie te verbeteren. De MEP moest bijdragen aan het halen van de Europese doelstelling van negen procent duurzame elektriciteit in 2010. Omdat de productie van duurzame elektriciteit duurder is dan elektriciteitsopwekking met kolen- of gascentrales werden de meerkosten gesubsidieerd.

einde persbericht

Iedereen die zich bezig houdt met duurzame energie Nederland in paniek. Kranten hebben vol gestaan hierover en het onderwerp is zelfs in Twee Vandaag geweest. Nu blijkt dus dat dit persbericht niet klopt. Wij burgers zijn foutief voorgelicht door het Min. van EZ.

Het is nl. zo: De voorgestelde stopzetting van Wijn moet op grond van de Elektriciteitswet 1998 tenminste 4 weken, voordat zij wordt vastgesteld, aan de 2e Kamer worden gezonden. Dit is de zogeheten voorhangprocedure. Kamerleden kunnen dan de minister ter verantwoording roepen over zijn voornemen.

Dit betekent dat men tot en met 17 september 2006 de MEP subsidie nog kan aanvragen. Terwijl iedereen in Nederland denkt dat de MEP subsidie is stopgezet!! Ik vind dit echt heel erg dat de overheid foutieve voorlichting geeft aan het publiek. Ik heb deze informatie ook gemaild naar de woordvoerders van alle politieke partijen, maar niemand reageert hier op. Ik vind dat minister Wijn en Economische Zaken terecht gewezen moeten worden. Zij kunnen ongestraft fouten maken in Nederland; de politiek staat dit toe??????????

Ook heeft minister Wijn de tarieven van de MEP subsidie op 0 gezet. Terwijl deze bedragen door Minister Brinkhorst in 2004 al waren vastgesteld voor de jaren 2006 en 2007. De vraag is of deze tariefswijziging wel mag op grond van de Elektriciteitswet. Deze tarieven mogen alleen gewijzigd worden indien er een wijziging plaats vindt van de regulerende energiebelasting. Uit dit persbericht blijkt niet dat het stopzetten van de MEP subsidie hier verband mee houdt, maar de reden is dat Nederland de Europese doelstelling van 9% duurzame energie al zou hebben gehaald. Dat vormt volgens de wet geen grondslag om het subsidiebedrag tussentijds te wijzigen.

Ik denk hoe is dit allemaal mogelijk? Deze minister kan ongestraft zijn gang gaan, hij maakt grote fouten, niemand die hem terecht wijst. Ze zouden toch in Den Haag de eigen regels moeten kennen en als de minister zich bezighoudt met het specialisme duurzame energie, moet hij toch de wetten en procedures kennen????

Bijgevoegd is een krantenartikel dat 31 augustus j.l. is gepubliceerd in Het Financieele Dagblad. Eén van de schrijvers van dit artikel is: Marcel Kniest. De inhoud van deze brief is mede ontleend aan genoemd artikel.

Van mij mogen ze deze Minister Wijn naar huis sturen, door zijn foutieve informatie en het foutieve persbericht is heel duurzaam Nederland in rep en roer. Hij blijkt volstrekt onvolledig geïnformeerd te zijn over het onderwerp duurzame energie.

Bijgaand stuur ik u het betreffende krantenartikel.

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Jitske Leegstra-de Vries
voorzitter

************************************

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage