Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2008/03/09

Informatie over de nieuwe subsidieregeling SDE

het hieronder gepubliceerde artikel is ook direct als word-doc beschikbaar: SDE2.doc

Opgesteld dd 2 februari 2008, aangepast dd 9 maart 2008.

Voorbehoud: De informatie in dit artikel is gebaseerd op de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 3 maart 2008. Dit artikel bespreekt alleen het onderdeel Zon-PV van de SDE-regeling, dus opwekking van elektriciteit met behulp van zonnepanelen.


Afkortingen:
- De minister is de Minister van Economische Zaken
- kWh is kilowattuur. Dit is een maat voor de hoeveelheid electriciteit.
- Wp is Watt-piek. Dit is een maat voor het vermogen van zonnestroompanelen en zonnestroominstallaties.


Bron:
De tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur, met de globale SDE-regeling is te vinden op: algemene_maatregel_van_bestuur_van_de_sde
De gedetailleerde regelingen zijn te vinden op:
www.senternovem.nl/sde/publicaties/index.asp.
Het aanvraagformulier voor subsidie staat op: www.senternovem.nl/sde/aanvraagformulieren/index.asp.


Voorwaarden:
- De installatie moet een minimaal vermogen hebben van 601 Wp en een maximaal vermogen van 3500 Wp.
- De installatie moet geplaatst zijn op, aan of tegen een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is verleend. Opmerking: in sommige gevallen is ook voor een zonnepaneelinstallatie zelf een bouwvergunning noodzakelijk, maar meestal niet.
- Subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd voor installaties die gebouwd worden na de datum van subsidieaanvraag. De regeling laat de mogelijkheid open om subsidie aan te vragen voor installaties die na 18 augustus 2006 (einde MEP-regeling) zijn gebouwd. Mensen die in deze categorie vallen kunnen dus proberen ook een subsidieaanvraag in te dienen.
- Subsidie kan in 2008 alleen worden aangevraagd tussen 1 april en 1 augustus. In 2009 komt er weer een nieuwe ronde, en daarna in 2010 en 2011.
- Aanvragen gedaan in 2008 worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor volgende jaren kan de minister opnieuw beslissen of ze dit ook doet, of via een tendersysteem.
- U kunt subsidie aanvragen door na 1 april een formulier op de website van Senter-Novem in te vullen, of door een papieren formulier van de website van Senter-Novem te downloaden en in te vullen. Alleen met dit standaardformulier kunt u subsidie aanvragen.
- U moet de installatie eerst zelf aanschaffen en betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de hypotheek op uw woning te verhogen. De hypotheekrente over de verhoging is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat het gaat om woningverbetering.Extra:
- De regeling geldt (letterlijk genomen) alleen voor in het net ingevoede stroom. Dit is voor zonnepaneeleigenaren, die een gedeelte van de stroom direct zelf gebruiken, heel nadelig. De minister heeft toegezegd op dit punt de regeling te zullen versoepelen, zodanig dat alle stroom die met zonnepanelen opgewekt wordt, voor subsidiëring in aanmerking komt. Omdat dit een wijziging van de regelgeving vraagt die de Tweede Kamer moet goedkeuren, zal dit wel enige tijd vragen.
- Feitelijk is het dus de bedoeling en de toezegging van de minister dat u dus niet verplicht bent de opgewekte stroom terug te leveren aan het net. Als u over het hele jaar gerekend stroom over heeft, dan moet u zelf met uw leverancier afspraken maken over de vergoeding die u krijgt.
- Ook zal uw gewone elektriciteitsmeter geschikt moeten zijn om teruglevering (op momenten dat uw panelen heel veel stroom opwekken) te registreren. U heeft recht op verrekening van de door u afgenomen stroom en de door u teruggeleverde stroom, waarna u over het verschil de rekening krijgt van uw stroomleverancier.


Subsidie:
- Voor 2008 is een subsidiebedrag beschikbaar van 46 miljoen euro. Dit komt neer op ongeveer 9,2 miljoen Wp. Afhankelijk van het vermogen van de panelen waarvoor subsidie aangevraagd wordt, betekent het dat er dit jaar (tussen 1 april en 1 augustus) subsidie beschikbaar is voor de stroom die opgewekt wordt door zo’n 50.000 tot 60.000 panelen.
- U kunt subsidie aanvragen op de elektriciteit die u met behulp van zonnepanelen opwekt. Het gaat dus om een opweksubsidie, u krijgt geen subsidie op de aanschaf van panelen.
- Als u subsidie krijgt toegezegd, geldt deze toezegging voor een periode van 15 jaar.
- Voor installaties waarvoor in 2008 subsidie toegezegd wordt, heeft de minister de kostprijs per KWh opgewekte elektriciteit vastgesteld op 0,564 euro.
- Senter-Novem is het onderdeel van het ministerie van Economische Zaken dat de regeling uit zal gaan voeren.
- Bij de installatie moet door uw meetverantwoordelijke (vrijwel altijd de netbeheerder) een meter worden geplaatst die de opbrengst van de installatie meet.
- Als u een subsidie toegezegd heeft gekregen, moet de meetverantwoordelijke na het eind van een jaar opgave doen van de hoeveelheid opgewekte KWh aan Senter-Novem
- Na het eind van het jaar bepaalt de minister wat de gemiddelde “gewone” elektriciteits­prijs was die een huishouden betaald heeft.
- De subsidie die u krijgt zal in principe het verschil zijn tussen de kostprijs en de gemiddelde electriciteitsprijs. In principe omdat de minister eventueel nog andere correctiefactoren kan hanteren.
Voorbeeld: u krijgt in 2008 een subsidiebeschikking. Dit betekent dat uw kostprijs 0,564 euro / KWh is. Aan het eind van het jaar heeft u 1300 KWh geproduceerd. Uw meetverantwoordelijke (Nuon) geeft dit door aan Senter-Novem. De minister stelt in februari 2009 vast dat de kostprijs van gewone stroom in 2008 gemiddeld 0,234 euro was. U heeft dan recht op het volgende bedrag aan subsidie: 1300 x (0,564 – 0,234) euro. Dit is een bedrag van 429 euro.
Na 2009 stelt de minister de gewone stroomprijs vast op 0,219 euro. U heeft 2400 KWh opgewekt (nu heeft de installatie immers het hele jaar gedraaid). U krijgt dan dus 2400 x (0,564 – 0,219) = 828 Euro uitbetaald.
In 2010 stelt de minister de gewone stroomprijs vast op 0,194 euro. Bij een electriciteitsprijs lager dan 0,205 euro, wordt toch een aftrek van 0,205 euro op de kostprijs aangehouden. U heeft 2440 KWh opgewekt, en krijgt dan een vergoeding van 2440 x (0,564 – 0,205) = 875,96 Euro.
In 2011 stijgt de stroomprijs naar 0,28 euro. U heeft 2380 KWh opgewekt. U krijgt dan begin 2012 een subsidie van 2380 x (0,564 – 0,28) = 675,92 Euro.

Samenvattend: naarmate de prijs van gewone stroom (die u anders voor uw eigen verbruik had moeten kopen) stijgt, daalt uw subsidie.

- In de regeling is vastgelegd dat als de elektriciteitsprijs lager wordt dan 0,205 euro, er toch een aftrek van 0,205 euro plaatsvindt. Dit om te voorkomen dat het ministerie teveel subsidie uit moet betalen als de elektriciteitsprijs zou gaan dalen. Dit is niet iets om wakker van te liggen, want de kans dat de elektriciteitsprijs gaat dalen wordt door alle deskundigen heel klein geacht.
- Tot slot geldt er een maximum aan opgewekte hoeveelheid kWh. Per Wp vermogen wordt maximaal 0,85 kWh per jaar gesubsidieerd. Heeft u dus een vermogen van 2000 Wp geplaatst, dan zult u nooit voor meer dan 1700 (2000 x 0,85) kWh subsidie ontvangen.


Procedure:
Als u gebruik wilt maken van de subsidieregeling kunt u dit het beste als volgt doen.
1. Oriënteer u de komende tijd op de markt. Vraag informatie en offertes op van panelen, en overleg met leveranciers. Ga na of u een bouwvergunning nodig heeft (onder meer in beschermd stadsgezicht), en vraag deze zonodig aan. Een eventueel benodigde bouwvergunning zult u over moeten leggen bij de subsidieaanvraag. Ga ook na of u voldoende geld heeft of kunt lenen. Een installatie van 3000 Wp kost een bedrag in de orde van grootte van 15 duizend tot 18 duizend Euro. Dit moet u wel zelf voorschieten.
2. Dien zo spoedig mogelijk na 1 april een aanvraag om subsidie in. U zult dan moeten weten hoeveel panelen met welk vermogen u wanneer wilt plaatsen. Ook zult u uw EAN-code (een soort uniek identificatienummer van uw stroomaansluiting) op moeten geven. Het aanvraagformulier is nog niet bekend, dus welke informatie u nog meer aan moet leveren valt nog niet te zeggen.
3. Zodra u de subsidiebeschikking heeft gekregen, kunt u de installatie laten bouwen.
4. Nadat u de subsidiebeschikking heeft gekregen moet u elk halfjaar opgave doen van de stand van zaken, tot het moment waarop u de installatie in bedrijf neemt. Ook dit moet u melden.
5. Voordat de installatie in bedrijf genomen kan worden moet uw meetbedrijf (de netbeheerder) een productiemeter plaatsen. Pas daarna kunt u de installatie als in bedrijf genomen aanmelden.
6. U kunt nu (dit mag, moet niet) een verzoek om een voorschot op de subsidie indienen. U krijgt dan maandelijks 80% van de te verwachten subsidie alvast uitbetaald. Een verzoek om een voorschot moet u elk jaar opnieuw indienen.
7. Aan het eind van het jaar moet u een verzoek om subsidietoekenning indienen. Dit moet op een standaardformulier gedaan worden, en gaat naar Senter-Novem.
8. Na ontvangst van de benodigde informatie (formulier, opgave meterstanden door netbeheerder, vaststelling normale elektriciteitsprijs over het voorafgaande jaar) stelt Senter-Novem vast hoeveel subsidie u krijgt (eventueel na aftrek van al uitbetaalde voorschotten), en betaalt dit uit. U krijgt hier bericht van.
9. Stappen 6 tm 8 gaan zo door tot na het einde van jaar 15.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Werkgroep. Contactpersoon is Juuk Slager, slager@planet.nl. Meer informatie over de Werkgroep Zonne-energie Fryslân vindt u op http://www.zonne-energie-fryslan.nl/

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage